معرفی کتابهای استاد یعقوب قمری شریف آبادی

«طائران فردوس» نجات بخش راغبانش از دوزخ مشتهیات ملکی
به سوی فروس قربین می گردد. اما چنانچه زن از صیانت و مراقبت
انسان کامل محروم شود،از جمال و سیرت بهشتی و نورانیت ازلی
 
خود مهجور گشته، همچون «ام جمیل» به عنوان نماد «ساحران دوزخ»
 
هبوط دهنده دلباختگان خویش به سوی «غسلین» متعفن دوزخی می گردد.

دانلود مستقیم فایل

 


 

انسان کامل مرآت خفیه

کتابی که در پیش روست با طرحی نو و جدید از دیدگاهعرفان
اصیل اسلامی ونظرگاه آیاتشریف قرآن و روایات مأثور ائمه
دین(ع) در صدد گشودن راهیدر ظلمتکدهء ناسوت به سوی
آبزندگانیاست.
نگارنده در پی بیان و اثباتاین مهم است که یگانه مفتاح رهایی
 
آدمی از گرداب جهالت و شهوتو خودبینی، تمسک به عروهء
وثقای وجود اولیای کامل الهیو اعتصام به حَبْلُ الْمَتین ِ
انسانهای کاملی است کهکعبهء دلشان منوّر به حضور خدای
رحمان و مرآت قلبشان تجلیگاه جمالدلربای رحیمی است.
وانسان کمال جو کسی است که روزگارانمدیدی را در جستجوی
 
وجود معطّر انسان کامل وخضرواصل می گذراندتا به مدد فیض
قدسی، معتکف بهشت معارف وکوثر رموزاتروحی و معنوی
انسان کاملگردد.
انسان کامل ،اکسیر شفابخش دردمندان روحیومعنوی در عصر
آفات وحیرانی ویگانهمفتاح فتح اسرارِ شگفت انگیزولایت در عصر
 
سرگشتگی وحیرت است.
انسان کامل ،گشایندهء رمز کشفوکرامات باطنی وداننده ء راز
قدرتهای شگرف روحی درعصر ناباوریوتباهی وگویندهءاسرار و
حقایق حال وآینده وعارف بهرموزات مستور روح وروان آدمی در
عصر اضطراب وسر درگمی است.
انسان کامل ،منشأنیل به مکاشفاتومشاهدات ومقامات روحانی
در عصر غفلت وسر گردانی ومتصّرف اشباحونفوس وارواح وقلوب
موجودات وآورندهء مائدهء آسمانی در عصرتشنگی وجویندگی است.


دانلود مستقیم فایل


 

 

پرتوی از جمال روح‌الله

مطالبی کهدر این اثر به سه زبان : فارسی ، عربی و انگلیسی
عرضه شده ،شامل چهل عبارتاز باب تمیّن و تبرّک – برگرفته
ازسخنان عارفانهو کلمات حکیمانه استاد یعقوب قمری شریف آبادی
درباره منزلت روحانی و مقام معنویامام خمینی(س) است که بیانی
نغز و اشارتی لطیف وبا الهام ازآیات الهی و روایات اسلامی درصدد
 
پرده گشایی از زوایای پنهان جلال رحمانیو جمال رحیمی حضرت
امام (س) است.

اگرچه شماری از این لطایف عارفانه پیش تر در کتاب « زن طائر فردوس
 
یا ساحر دوزخ » اثر استاد یعقوب قمریشریف آبادی منتشر شده بود،
امّا مجموعه حاضر را می‌توان عصاره مباحث ارائهشده در کتاب مزبور
است.سرآغاز این عرض نیاز و ارادتی عاشقانهبه ساحت ملکوتی امام
 
تحت عنوان «گلبانگ مهتاب» است ؛فراق نامهروح مشتاق و بی قراری
 
که در هجر جانسوز مولاو مقتدای خود مویه گری می‌کند و به یاد روز
 
وصل محبوب ، در اعماق جان، غزل شیدایی می‌سراید.
استاد قمری شریف آبادی این گلبانگعاشقانه را به پاس بهره‌مندی های
 
معنوی و عرفانی از روح قدسی حضرتامام (س) و به شکرانه ایام وصال
 
و حضور آن طلعت آسمانی ، در آغاز این اثر گنجانده اند تا ذرهّ‌ایاز فیوضات
 
و کیمیا گری های آنخورشید پرفروغ را پاس دارند.

دانلود مستقیم فایل

 

 

 


سیمای خورشید در آیینه مقالات

«سیمای خورشید در آیینه مقالات»که بانگرشی نو به تبیین عظمت
 
انقلاب و باز کاوی شخصیت معنوی حضرتامام خمینی(س) و تأثیر
روحانی آن معجزه تاریخ انبیا و اولیا (ع) در تحول عصر آخرالزمان و بیان
 
جایگاه والای خلف صالح امام ، حضرتآیت اللّه خامنه ای- مدّ ظله
 
العالی – میپردازد ، با پیشنهاد و نظارتهنرمند متعهّد و نویسنده
 
صاحبدل ، استاد یعقوب قمری شریفآبادی و به قلم چهل تن از
شاگردان ارادتمند ایشان به رشته تحریردرآمده است.
نویسندگان این اثر که از اعضای جلسه علمی ومعنوی«فروغ محفل
 
روح اللّه»هستند، مفتخرند که سالیانمتمادی در پرتو ارشاد و
راهنمایی های استاد معنوی خویشدر مسیر تحقق آرمان های
متعالی امام ، انقلاب و رهبری با قلم و بیانمتعهّدانه گام برداشته
 
و تا کنون دهها کتاب، هزاران مقاله وچندین عنوان نشریه فرهنگی،
 
اجتماعی و معنوی را به جوامع اسلامی عرضهداشته اند و هم
اینک به خجستگی تقارن انتشار این کتاببا سی امینسالگرد
 
پیروزی انقلاب و نیز سی امین سالگشت تشکیل «فروغ محفل
 
روح اللّه» به خواست خدا امید میرودکه این حرکت فرخنده تا نیل
به اهداف والا و حقیقت مقدس آنخورشید روشنی بخش ولایت
«
حضرت روح اللّه(س) » تداوم یابد.
«
سیمایخورشید در آیینه مقالات» بهقلم چهل تن از شاگردان
ارادتمندان هنرمند متعهّد و نویسندهصاحبدل،
استاد یعقوب قمریشریف آبادیمی باشد.

دانلود مستقیم فایل

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید